ŠKOLA ULTRASONOGRAFIJE SRCA

Škola bazične ehokardiografije svojim polaznicima obezbeđuje demonstraciju pravilne tehnike ehokardiografskog pregleda i stručnu interpretaciju dobijenih ehokardiografskih parametara. Kroz teoretski i praktičan rad polaznici će najpre biti upoznati sa anatomskim karakteristikama srca, morfologijom srčanih zalistaka i njihovom fukcionalnošću u zdravom srcu kao i načinima procene funkcionalnosti srčanog mišića ehokardiografskim pregledom. U skladu sa savremenim tendencijama, posebna pažnja posvećena je savremenim preporukama za procenu dijastolne funkcije leve komore i funkcije desnog srca. U daljem toku, učesnicima će biti omogućena obuka iz dijagnostike i kvantifikacije valvularnih oboljenja, karakteristike nalaza u ishemijskoj bolesti srca i urgentnim stanjima kao što su akutni infarkt miokarda, plućna embolija, disekcija aorte i tamponada perikarda. Posebna pažnja je posvećena ehokardiografskom nalazu u različitim oboljenjima miokarda i perikarda sa posebnim osvrtom na ulogu ehokardiografije u dijagnostici kardiomiopatija i infektinvnog endokarditisa. Nalaz kod bolesnika sa veštačkim valvulama i potencijalne komplikacije koje se mogu otkriti ehokardiografskim pregledom te urođene srčane mane i najčešći nalaz kod odraslih sa posebnom pažnjom su obrađeni u ovom kursu.

10. 11. 2020.

Dva puta nedeljno, tokom sedam nedelja 129 800 dinara

Prof. dr Lazar Stijak

dr Tamara Jakimov

dr Irena Živanović